Makna Kemerdekaan Dan Kebebasan Menurut Ahli Tasawwuf

Kemerdekaan atau kebebasan menjadi salah satu perhatian Para Sufi.

Perhatian mereka terhadap persoalan kebebasan nampak jelas dalam setiap pernyataan mereka yang menyebut dengan jelas bahasa kebebasan dengan kata al-hurrîyah (kebebasan).

Bahkan di antara mereka ada yang membincangkan secara khusus mengenai kebebasan (al-hurrîyah) seperti al-Qushayrî melalui kitab al-Risâlah al-Qushayrîyah yang menulis topik khusus mengenai kebebasan (al-hurrîyah), al-Muhâsibî (243H) juga membahas kebebasan dalam kitabnya al-Ri’âyah, pun demikian Ibnu Arabî dalam kitab al-Futûhât al-Makkîyah.

Di tangan mereka, terminologi kebebasan (al-hurrîyah) menemukan erti khusus dalam dunia tasawwuf.

Kebebasan dalam terminologi para Sufi bukanlah sifat kehendak manusia yang diandaikan adanya sebagai landasan bagi etika, akan tetapi ia merupakan maqâm dan hâl yang berusaha dicapai melalui usaha keras (mujahadah).

Makna kebebasan dalam suluk dan amalan kerohanian mengandungi makna aktif iaitu ‘pembebasan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kesempurnaan manusia’. Selagi manusia masih di dalam kongkongan hawa nafsu, cinta dunia dan godaan syaitan maka dia masih belum mencapai tahap insan kamil.

Makna khusus kebebasan dalam pemikiran para Sufi ini menunjuk kepada makna kebebasan negatif (freedom from), yakni bebas dari perhambaan segala sesuatu selain Allah.

Al-Qushayrî menyebutkan bahawa yang dimaksud kebebasan adalah jika seorang hamba tidak lagi berada di lingkaran kehambaan segala makhluk.

Di sini, para Sufi mengembangkan makna kebebasan dalam bentuk usaha meliberasi diri (al-taharrur) secara aktif dan dinamik iaitu dengan memerangi hawa nafsu demi tercapainya kesempurnaan kerohanian.

Kerana itu kebebasan (al-hurrîyah) dalam dunia tasawuf lebih merupakan suatu capaian dari perjalanan rohani para sufi (maqâm). Al-Junayd mengatakan al-hurrîyah âkhiru maqâm li al-‘ârif (kebebasan adalah stesen terakhir seseorang mengenal hakikat ketuhanan).

Makna kebebasan dalam perspektif para Sufi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pengembangan makna kebebasan dalam Islam. Di awali dengan pengakuan atas adanya kehendak bebas manusia oleh Para Sufi, hal itu kemudian diarahkan kepada merealisasikan dirinya sebagai sebenar-benar hamba Allah.

Untuk itu manusia dituntut mengenal hakikat dirinya yang tidak lain adalah wujud kehambaannya. Sehingga untuk mencapai kebebasan sejati, ia harus menciptakan harmoni antara dirinya dengan pemenuhan hak kehambaan.

Jiwa yang merdeka ialah yang bebas dari segala penyakit-penyakit hati seperti takabbur, riya’, ujub, hasad dengki, dendam, bakhil dan lain-lain.

Dalam pandangan Ibnu Arabî, kebebasan sejati adalah kebebasan mutlaq yang dimiliki oleh Zat Allah . Adapun kebebasan pada manusia tidak lain adalah kebebasan dari penghambaan selain Allah dan dalam makna spesifik, ia terbebas dalam bentuk ketiadaan.

Pada manusia, kebebasan dicapai dalam makna kehambaan kepada Tuhan, kerana hakikat manusia adalah sebagai hamba-Nya.

Wallahu a’alam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s